This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

User không được gán Vấn đề

Vai trò "Người dùng" (User) sẽ không được gán Vấn đề
Added by over 4 years ago

Các vấn đề sẽ không được gán cho thành viên tham gia dự án với tư cách là "User". Điều này nhằm vượt qua trường hợp một dự án có quá nhiều người dùng (như ViệtTUG) và việc cho phép gán vấn đề cho người dùng sẽ làm chậm đi tiến trình tạo mới hoặc cập nhật vấn đề.

Vai trò mới sẽ được bổ sung là Assignable, cao hơn User một bậc; với vai trò này thành viên có thể nhận nhiệm vụ từ người khác.

Về các vai trò và quyền của thành viên, xem ở UserRolesUserPermissions


Comments