This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thêm vai trò User cho thành viên

Các thành viên ở trang ViệtTUG.org cũ được thêm vai trò User
Added by over 4 years ago

Trên 500 thành viên của ViệtTUG.org được bổ sung chính thức vai trò "User" ở dự án ViệtTUG. Việc này chưa thể làm ngay từ đầu do liên quan đến #146. Có hai lưu ý nhỏ:

  1. Với vai trò User, thành viên sẽ không được gán vấn đề.
  2. Các thành viên mới đăng ký vào Rocky sẽ không tự động trở thành User của ViệtTUG.

Tham khảo thêm ở UserRoles