This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thêm macro file

Thêm macro file để liên kết đến tập tin
Added by over 4 years ago

Các tập tin trong các dự án khác nhau có chỉ số duy nhất, chia sẻ trong toàn Rocky. Ví dụ, dự án VnMiK 4.0.1 có tập tin sau:

http://rocky.kyanh.net/attachments/download/37/project_map.jpeg

Trong các bài viết, để liên kết, có thể dùng macro file

{{file(37:project_map.jpeg)}}
{{file(37/project_map.jpeg:Hình minh họa)}}

Kết quả lần lượt là

{{file(37:project_map.jpeg)}} {{file(37/project_map.jpeg:Hình minh họa)}}

Tạm thời chưa xác định được tên tập tin dựa vào chỉ số nên phải dùng cách 2.


Comments