This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

ViệtTUG becomes TeX

đổi id của dự án
Added by about 4 years ago

Cùng với việc Kỳ Anh đầu hàng, dự án ViệtTUG được đổi mã tại Rocky Manager từ "ViệtTUG" thành "TeX". Hai lý do chính cho việc đổi này:

  • id ngắn gọn, dễ nhớ và phản ánh đúng tính chất hoạt động,
  • tăng cường tính cá nhân của dự án này tại Rocky Manager; có nghĩa là, trách nhiệm điều hành cộng đồng không còn được ưu tiên cao nhất tại đây, mọi người có thể tham gia dự án này như là "hobby".

Mọi ý kiến đều được hoan nghênh.


Comments