This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Wiki

Đây là trang wiki về Linux và những gì liên quan đến Linux nói chung như các phần mềm trên Linux và cách sử dụng, hay cách cấu hình hệ thống, v.v. trên Linux. Welcome mọi ý tưởng đóng góp cho trang wiki này.

Những chủ đề trên trang wiki

startx
Udev
Scim