This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Vai trò của người dùng

Dưới đây là điểm cơ bản về các vai trò khác nhau cùng với quyền (tóm tắt) của mỗi người dùng trang Freebox đối với một dự án ABC bất kỳ. Các vai trò được ghi bằng tên tiếng Anh để đáp ứng với yêu cầu hỗ trợ đa ngôn ngữ của hệ thống. Danh sách thành viên cho từng nhóm có thể thấy một phần ở trang Tóm tắt của dự án. Bạn có thể xem Text Permission như là một ví dụ áp dụng của khái niệm vai trò người dùng.

Vai trò Tóm tắt Quyền chính
Nhóm A
Anonymous Khách xem trang web, chưa đăng nhập bằng tài khoản riêng Xem các thông tin công cộng
Pending Đang chờ duyệt vào dự án riêng tư Thành viên đang được xét duyệt vào dự án riêng tư
Non member Người dùng của trang web, nhưng không là thành viên dự án Truy cập tất cả các thông tin của các dự án công cộng
User Thành viên của dự án Xem và bình luận trên hầu hết các vấn đề của dự án
Nhóm B
Assignable Có thể thực hiện nhiệm vụ cụ thể Giống như User, nhưng người điều hành có thể gán nhiệm vụ cho vai trò này
Reporter Báo cáo viên Báo cáo các vấn đề phát sinh khi phát triển, sử dụng
Blogger Viết blog Có thể viết blog/news trong các dự án
Developer Người phát triển Đảm trách một hay nhiều nhiệm vụ chính
Moderator Quản lý, biên tập nội dung Chịu trách nhiệm về nội dung đối với một hay vài nhóm chủ đề
Manager Quản trị / Điều hành dự án Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ dự án