This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

GTLN và GTNN của hàm số

Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn

Hàm số \(y=f(x)\) liên tục trên đoạn \([a;b]\) luôn có GTLN và GTNN trên đoạn đó. Cách tìm như sau:

  1. Giải phương trình \(f'(x)=0\) và tìm các nghiệm thuộc khoảng \((a;b)\).
  2. Tính \(f(a), f(b)\) và giá trị của hàm tại các nghiệm trong khoảng \((a;b)\) ở trên
  3. Chọn GTLN và GTNN trong các giá trị vừa tính ở bước 2

Còn đang soạn tiếp