This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bảng biến thiên

Đây là hướng dẫn vẽ bảng biến thiên bằng MetaPOST. Đọc tài liệu MetaPOST First Example để biết nguyên lí hoạt động của MetaPOST.

Bạn cần có tập tin macro bangbienthien.mp đặt cùng thư mục với các tập tin ví dụ sau:

  1. ví dụ 1
  2. ví dụ 2
  3. ví dụ 3

Xem chi tiết tài liệu về bảng biến thiên ở Offline 2