This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Dọn dẹp thư mục TeX

Giới thiệu

clean.bat là kịch xóa tập tin trong thư mục chứa tài liệu TeX. Mục đích là bỏ đi những thứ không cần thiết, những tập tin tạm mà trình biên dịch đã tạo ra.

Xóa cái gì

Một số tập tin được xóa một cách an toàn:

*.aux tập tin auxiliary tạo ra bởi tex *.ps bản PS của tài liệu (cần cân nhắc trước khi xóa)
*.log ghi lại thông tin của quá trình biên dịch *.doc tạo bởi MicrosoftWord (cần cân nhắc trước khi xóa)
*.dvi chỉ dùng để kiểm tra, không cần lưu trữ *.
*.thm tạo bởi gói ntheorem
*.toc thông tin về mục lục, danh sách các tiêu đề
*.lof danh sách hình vẽ
*.lot danh sách các bảng
*.bm tạo khi biên dịch ở chế độ pdflatex, liên quan tới bookmark

Kịch bản

Người dùng Windows

Chép nội dung sau, lưu vào tập tin là clean.bat. Tập tin này được lưu trong thư mục chứa các tập tin .tex của bạn. Để sử dụng, bạn nhấp đúp chuột vào tập tin clean.bat và chờ một lát :)

Mẹo là bạn có thể chọn tên tập tin là __clean.bat, khi đó, Windows sẽ liệt kê tập tin này đầu tiên và bạn thấy nó dễ dàng hơn nhiều!

@echo off
del *.aux *.log *.dvi *.thm
del *.toc *.lof *.lot *.bm
pause

Người dùng *nix