This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

DraftMark

Gói tạo dấu ấn trên tài liệu (thủy ấn, watermark) hoặc tạo bản in nháp. Ưu điểm của gói này là cho phép đóng dấu bằng chữ hoặc hình ảnh, thay đổi vị trí, kích thước tùy ý, màu sắc của chữ phong phú, cho phép ngắt dòng chữ đóng dấu chũng như cho phép tạo dấu ấn bản quyền ở một số tùy ý các trang (không nhất thiết theo thứ tự).

  1. Tài liệu tiếng Việt của lyhai08 được biên dịch dựa theo tài liệu gốc của draftmark phiên bản 1.1 (May 12th, 2009) của tác giả Ahmed Musa. Tài liệu có thể tải về ở repository hoặc ở http://download.viettug.org/?files=draftmark
  2. Góp ý cho tài liệu: #421
  3. Trang wiki liên quan: draftmark (chính trang này), draftwatermark
  4. Ví dụ: http://download.viettug.org/?files=draftmark-eg