This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Hỗ trợ Watermark

Thông tin

Tên gói: draftwatermark
Tác giả: Sergio Callegari
Trang chủ: http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/draftwatermark

Minh họa

Bạn hãy xem hình minh họa ở cuối trang wiki này. Gói draftwatermark giúp bạn chèn ngang mỗi trang (hoặc chỉ trang đầu tiên) dòng chữ DRAFT, CONFIDENTAL (hoặc khác).

Gói này có tính năng tương tự gói draftcopy của Dr. Juergen Vollmer, nhưng gọn nhẹ hơn và không dựa trên nền tảng PostScript, và do đó, gói này hoàn toàn tương thích với pdfLaTeX.

Cài đặt

Cần cài đặt hai gói sau
  1. everypageftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/everypage.zip
  2. draftwatermarkftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/draftwatermark.zip

Sử dụng

Các tuỳ chọn của gói

Nếu chỉ muốn dòng chữ của bạn chỉ xuất hiện ở trang đầu tiên của tài liệu, bạn dùng tuỳ chọn ''firstpage'':
%\usepackage[firstpage]{draftwatermark}%

Các lệnh

\SetWatermarkAngle{<real>} Thay đổi góc nghiêng của dòng chữ. Góc tính bằng độ, mặc định là 45.
\SetWatermarkLightness{<real>} Thay đổi độ sáng-tối của dòng chữ. Dùng 0 cho màu đen tuyệt đối và 1 cho màu trắng tuyệt đối. Các giá trị thích hợp khác nằm trong khoảng từ 0 đến 1.
\SetWatermarkFontSize{<length>} Xác định cỡ chữ (cỡ font). Xem phần chú ý ở dưới.
\SetWatermarkScale{<real>} Xác định độ phóng đại dòng chữ. Xem phần chú ý bên dưới.
\SetWatermarkText{<text>} Xác định dòng chữ của bạn

Chú ý

  1. Dòng chữ luôn có màu xám
  2. Cỡ font không thể vượt quá 5cm
  3. Giá trị scale có thể tuỳ ý. Để có dòng chữ lớn như ý, tốt nhất là thay đổi cỡ font, nếu không được mới nghĩ đến dùng cỡ nhỏ và dùng scale

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ đơn giản minh họa mọi thứ cần thiết của draftwatermark. Kết quả là hình bạn thấy được.

\documentclass{article}

\usepackage{draftwatermark}
%\usepackage[firstpage]{draftwatermark}

\SetWatermarkText{Vietnamese TeX Users Group}
\SetWatermarkLightness{0.2}
%\SetWatermarkScale{1.7}
\SetWatermarkAngle{45}
\SetWatermarkFontSize{30pt}

\begin{document}
....
\end{document}