This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Soạn giáo án bằng examdesign

Tác giả: Phan Tấn Phú

Mã nguồn

 1 \documentclass[11pt]{examdesign}
 2 \usepackage[utf8]{vietnam}
 3 \usepackage{amsmath, amssymb, xcolor, dethi}
 4 
 5 \Fullpages       \ContinuousNumbering   \ShortKey
 6 \NumberOfVersions{4}  \SectionPrefix{\relax }
 7 \tentruong{Trường X}  \tenkhoa{Khoa}
 8 \loaidethi{Đề thi thử} \tenkythi{Kiểm tra lần 10}
 9 \tenmonhoc{ĐẠI SỐ}   \thoigian{Thời gian} 
10 \tieudetracnghiem   \tieudedapan       \tieudeduoi
11 \daungoac{(}{)}    \chuphuongan{\bf \Alph}  \sotrang{1} 
12 \chucauhoi{Câu}    \mauchu{blue}       \socauhoi{10}
13 
14 \begin{document}
15 
16 \begin{matching}[title=I. Câu ghép nối]
17  \pair{$(a;b)$}        {$\{x\in\mathbb{R} 
18  \pair{$x\in A\cap B$}     {$x\in A$ và $x\in B$}
19  \pair{$x\in A\cup B$}     {$x\in A$ hoặc $x\in B$}
20  \pair{$x \in A \backslash B$} {$x \in A$ và $x \not \in B$}
21  \pair{$x \in B \backslash A$} {$x \in B$ và $x \not \in A$}
22  \pair{$x \in \{a;b\}$}    {$x =a$ hoặc $x=b$}
23 \end{matching}
24 
25 \begin{multiplechoice}[title=II. Lựa chọn,
26            rearrange=yes, keycolumns=6]
27 \begin{question}
28  Cho hai tập hợp $M, N$ với $\empty\not=M\subset N$.
29  Đẳng thức nào sau đây là đúng?
30  \datcot \bonpa
31  {\chon{$M\cap N=N$}}          {\chon{$M\cup N=M$}}
32  {\chon{$M\backslash N=N\backslash M$}} {\chond{$M\cap N=M$}}
33 \end{question}
34 \end{multiplechoice}
35 
36 \begin{fillin}[title=III. Điền vào chỗ trống,
37            rearrange=yes, keycolumns=2]
38  \begin{question}
39   $[-1;1)\cap (0;3)=$ \blank{$(0;1)$
40  \end{question}
41  \begin{question}
42   Cho hai tập hợp số: $A=(-\infty;a)$, $B=(b;+\infty)$.
43   Điều kiện cần và đủ để $A\cap B=\varnothing$ là \blank{$b<a$}
44  \end{question}
45 \end{fillin}
46 
47 \begin{truefalse}[title=IV. Câu đúng sai]
48  Hãy điền đúng sai vào phần gạch dưới đầu câu.
49  \begin{question}
50   \answer{Đúng} This sentence is not false.
51  \end{question}
52  \begin{question}
53   \answer{Đúng} Câu này không đúng thì sai.
54  \end{question}
55 \end{truefalse}
56 
57 \end{document}

Kết quả biên dịch

kết quả biên dịch

phu_mau.png - kết quả biên dịch (29.7 kB) , 21-08-2009 06:18