This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Ví dụ về nạp hình

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ chèn một hình test.png ở trong cùng thư mục với tài liệu. Tài liệu này phải được biên dịch bằng pdflatex

\documentclass{article}

\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\begin{figure}[htb]
\centering
\includegraphics[width=.9\textwidth]{test.png}
\caption{The description goes here...}
\label{fig:test.png}
\end{figure}

\end{document}

Các loại hình

Các loại hình có thể chèn được trong TeX

  1. biên dịch với latex: hình .eps, .ps
  2. biên dịch với pdflatex: hình .jpg, .png, .pdf

Bạn có thể chuyển đổi từ loại hình này qua loại hình khác, hoặc từ các loại hình không được hỗ trợ như .bmp qua dạng được hỗ trợ bằng cách theo dõi bài viết http://viettug.org/blogs/show/228