This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Install TeX System on Windows

Đây là hướng dẫn chi tiết và đơn giản nhất cho người mới bắt đầu sử dụng TeX trên Windows. Hướng dẫn này nhằm mục đích khắc phục tình trạng hệ thống MikTeX cũ không hoạt động được trên Windows Vista và Windows 7. Cách này vẫn được áp dụng cho Windows XP.

Bước 1: Tải và cài đặt MikTeX

  • Chạy tập tin vừa tải về để cài đặt MikTeX 2.8

Bước 2: Cài đặt trình soạn thảo TeXmakerx

  • Vào đây để tải TeXmakerx (khoảng 10MB).
  • Chạy tập tin vừa tải về để cài đặt.

Bước 3: Tải trình xem PDF SumatraPDF

  • Vào đây để tải SumatraPDF (khoảng 1MB).
  • Chạy tập tin vừa tải về để cài đặt SumatraPDF

Như vậy là các bước cài đặt đã xong. Bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng.

Sử dụng

Mở Texmaker và soạn một file đơn giản như sau, lưu lại thành file example.tex

\documentclass[12pt, a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
  Tôi đang soạn thảo bằng \TeX{}. 
\end{document}

Nhấn F6 để biên dịch, sẽ có file example.pdf được sinh ra trong cùng thư mực chứa file example.tex. Có thể khi nhấn F6 sẽ có thông báo thiếu gói, hãy chọn cài đặt bổ sung gói từ internet, chọn một mirror nào đó gần Vietnam và chờ cho đến khi tải xuống và cài thêm gói xong.

Mở Sumatra PDF, dùng nó mở file example.pdf lên để xem nội dung.

Khi gõ thêm nội dung vào file tex đã soạn ở trên, chỉ cần nhấn F6 để biên dịch lại, nội dung file PDF sẽ được thay đổi và cập nhật trong cửa sổ Sumatra (không cần tắt Sumatra).