This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

In ra số lần biên dịch tài liệu

Mô tả

Theo dõi và in ra số lần một tài liệu LaTeX được biên dịch. Gói được Kỳ Anh viết năm 2003.

Cách dùng

Cách dùng gói ktv-buildnum như sau đây:

  1. Tải về gói ktv-buildnum (phiên bản 1.5) và cài đặt vào TeXMF_Directory hoặc vào thư mục chứa tài liệu của bạn
  2. Nạp gói bằng lệnh \usepackage{ktv-buildnum}. Khi gói được nạp, mỗi lần bạn biên dịch tài liệu ra .dvi, .pdf,... bộ đếm sẽ tự động tăng một đơn vị. Bộ đếm chỉ có tác dụng với những lệnh biên dịch trực tiếp, như latex, pdflatex, xelatex,..., không có tác dụng đối với quá trình gián tiếp như chuyển đổi ps -> pdf, dvi -> pdf,...
  3. Để in ra số lần đã biên dịch tài liệu, dùng lệnh \the\buildnum.

Tham khảo

  1. blog http://viettug.org/blogs/show/210