This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bảng biến thiên với METAPOST

Tác giả: Phan Tấn Phú

input bangbienthien.mp; % nạp macro bangbienthien.mp
beginTable(1) % khi biên dịch sẽ xuất ra file bbt.1
% số tự nhiên này sẽ là phần mở rộng của file được xuất ra khi mpost

newLineVariable(btex $x$etex); % tạo dòng 1 cho biến x
val(btex $-\infty$ etex); % ghi kí hiệu âm vô cực vào đầu dòng 1
val(btex $5$ etex); % ghi tiếp số 5 vào dòng 1
val(btex $+\infty$ etex);

newLineSign(btex $y'$ etex); % tạo dòng 2 ghi dấu đạo hàm
plus; % ghi dấu cộng
unDefPoint; % thêm điểm không xác định
% dấu sổ kép được vẽ tự động
plus;       

newLineVariation(btex $y$ etex); % tạo dòng 3 để ghi giá trị vào đầu và cuối các mũi tên, 
 % chỉ cần ghi giá trị, các mũi tên được vẽ tự động
valPos(btex $-\infty$ etex, 0); % ghi âm vô cực vào vị trí có độ cao 0
% tham số thứ 2 (độ cao) là số thực trong đoạn [0,1]
leftLimUnDef(btex $+\infty$ etex, 1); % ghi vào bên trái điểm không xác định tại độ cao 1
unDefPoint; % khai báo điểm không xác định
% dấu sổ kép được vẽ tự động
rightLimUnDef(btex $-\infty$ etex, 0); % ghi vào bên phải điểm không xác định tại độ cao 0
valPos(btex $+\infty$ etex, 1); 

endTable;
end