This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bảng biến thiên với MetaPOST

Tác giả: Phan Tấn Phú

input bangbienthien;
beginTable(1)

 newLineVariable(btex $x$ etex); % thêm một dòng mới cho biến
 val("0"); % đặt số vào dòng của biến
 val("2");
 val("5");
 val("8");
 val(btex $+\infty$ etex);

 newLineSign(btex $h'$ etex); % thêm dòng cho dấu của đạo hàm
 plus; % vẽ dấu cộng
 valBarre("0"); % số 0 ngăn giữa hai khoảng
 minus; % vẽ dấu trừ
 beginUnDef; % bắt đầu khoảng không xác định
 endUnDef; % kết thúc khoảng không xác định,
 % khoảng không xác định sẽ bị gạch chéo
 plus;

 newLineVariation(btex $h$ etex); % thêm dòng sự biến thiên của hàm 
 % (dòng này có vẽ các mũi tên)
 valPos("0",0); % đặt số 0 ở độ cao 0 (tại đầu mút mũi tên)
 valPos("6",2/3); % đặt số 6 ở độ cao 2/3 
 % (tham số thứ hai của lệnh này quy định độ cao và phải là số từ 0 đến 1)
 leftLimUnDef("0",0); % đặt số 0 bên trái khoảng không xác định tại độ cao 0
 beginUnDef;
 endUnDef;
 rightLimUnDef("0",0); % đặt số 0 bên phải khoảng không xác định tại độ cao 0
 valPos(btex $+\infty$ etex, 1);

endTable;
end