This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Ví dụ về phép quay

Tác giả: Kỳ Anh
Cập nhật: 2/9/2009

Biên dịch

Lưu mã nguồn với tên ex200.mp rồi biên dịch và chuyển đổi dạng hình như sau

$ mpost ex200.mp
$ convert -quality ex200.1 round.jpg

Mã nguồn

u := 8cm;
prologues := 3;

verbatimtex
%&latex
\documentclass[12pt]{article} 
\def\xxx{\ldots and you?}
\usepackage{utopia}
\begin{document}
\fontsize{35}1
\selectfont
etex;

beginfig(1);

  pickup pencircle scaled 1pt;

  pair center, zshift;
  picture mylabel;  

  zshift = (0,.5u);
  center = (0,0);

  mylabel := thelabel.lft(btex I hate Facebook etex, center);

  draw mylabel shifted zshift withrgbcolor (.1,0,0);
  draw mylabel shifted zshift rotatedaround(center, 60) withrgbcolor (0,.2,0);
  draw mylabel shifted zshift rotatedaround(center, 120) withrgbcolor (0,0,.4);
  draw mylabel shifted zshift rotatedaround(center, 180) withrgbcolor (.6,0,0);
  draw mylabel shifted zshift rotatedaround(center, 240) withrgbcolor (0,.8,0);
  draw mylabel shifted zshift rotatedaround(center, 300) withrgbcolor (0,0,1);

  draw thelabel(btex \xxx etex, center);
endfig;

bye

Kết quả

kết quả biên dịch sau khi đổi qua dạng .jpg

Bình luận

Ở trên ta đã sử dụng 5 phép quay để đưa hình gốc ban đầu đến các vị trí khác nhau. Nếu bỏ qua màu sắc thì các phép quay trên có thể được trình bày ngắn gọn hơn trong vòng for như sau đây

for i:=0 upto 5: draw mylabel shifted zshift rotatedaround(center, 60*i); enfor

Rõ ràng cách trình bày rất gọn gàng, trong sáng. Để bổ sung thêm màu sắc trong cách dùng vòng for này thì công việc phức tạp hơn, mất thời gian hơn, do hoặc ta phải chỉ ra quy luật biến đổi màu sắc, hoặc ta phải dùng mảng màu thích hợp... :)

round.jpg - kết quả biên dịch sau khi đổi qua dạng .jpg (107.1 kB) , 02-09-2009 11:30