This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Quy trình sử dụng MetaPOST

Hướng dẫn này được viết bởi Tấn Phú, nếu bạn gặp trục trặc trong việc sử dụng hãy đặt câu hỏi ở mục Vấn đế hoặc liên hệ trực tiếp qua mail phantanphu_at_gmail_dot_com

MetaPOST là công cụ vẽ hình ngoài tập tin .tex. Mã metaPOST được lưu ở một tập tin có phần mở rộng là .mp. Tiếp theo, ta biên dịch tập tin .mp bằng lệnh mpost *.mp (ở chế độ dòng lệnh DOS trong Windows hay Shell trong Linux) để thu được sản phẩm tập tin .n (n là một số tự nhiên) và chèn sản phẩm này vào tập tin .tex. Số n được cho trong mã của tập tin .mp mà ta có thể chọn tuỳ ý (thường ta sẽ chọn 0, 1, 2, ...).

Ví dụ:

Soạn một tập tin và lưu thành hinh.mp với nội dung sau:

beginfig(1)
u:=1cm;
pair a, b, c;
a:=(0,0);
b:=(3u,0);
c:=(u,2u);
draw a--b--c--cycle;
label.lft(btex $A$ etex, a);
label.rt(btex $B$ etex, b);
label.top(btex $C$ etex, c);
endfig;
end;

Biên dịch metapost biên dịch bằng lệnh:

mpost hinh.mp

Nếu bạn dùng Texmaker thì việc biên dịch tập tin metapost đơn giản hơn bằng cách vào menu Tools, chọn MPost.

Ta sẽ thu được sản phẩm hinh.1

Sau đó chèn vào tập tin .tex của bạn, chẳng hạn như sau:

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
  \convertMPtoPDF{hinh.1}{1}{1}
\end{document}

Thu được sản phầm là tam giác ABC.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết ở tài liệu Sử dụng MetaPOST