This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Ghi chú: tài liệu gốc ở miktex_download

Tải về MiKTeX 2.8

Tải về

Do MiKTeX.org không cung cấp tập tin ảnh toàn bộ bản phân phối 2.8, nên phải tải về từng gói từ CTAN. Có trên 1800 gói phải tải về, do đó, thay vì dùng trình cài đặt setup.exe để tải (rất lâu, rất chậm), có thể sử dụng kịch bản sau đây. Tất nhiên, kịch bản này chỉ hoạt động trên nền nix.

 1. Các công cụ cần thiết: lynx, wget
 2. Lưu nội dung kịch bản với tên download.sh và đặt chế độ thi hành 700 cho kịch bản
 3. Thi hành với lệnh ./download.sh -dump.
 4. Tùy chọn -dump được dùng nếu bạn thi hành kịch bản lần đầu tiên, khi đó, danh sách các gói được tải về và phân rã. Trong quá trình tải về, nếu kịch bản bị ngắt giữa chừng thì bạn có thể tiếp tục thi hành kịch bản này nhưng không cần tùy chọn đó.
 5. Bạn có thể thay đổi mirror cho phù hợp (thay đổi biến _SRC trong mã nguồn)
 6. Kịch bản dùng wget để tải với tùy chọn có thể resume các tập tin đang tải dở chừng. Bạn có thể dùng các chương trình tăng tốc để tải như aria2c (khi đó, bạn có trách nhiệm chỉnh tham số cho phù hợp)
 7. Tất cả các tập tin tải về sẽ được lưu trong thư mục ./packages của thư mục hiện hành. Có hơn 1800 gói, tổng dung lượng hơn 700MB. Với đường truyền tốc độ 1MB/s, thời gian cần thiết là từ 10phút đến 15phút để tải toàn bộ các tập tin.
 1 #!/bin/sh
 2 
 3 _SRC="ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN/systems/win32/miktex/tm/packages/" 
 4 _SRC="http://mirrors.med.harvard.edu/ctan/systems/win32/miktex/tm/packages/" 
 5 
 6 msg() {
 7  echo ":: $*" 
 8 }
 9 
10 if [ "x$1" = "x-dump" ]; then
11  msg "dumping the index files" 
12  lynx -dump $_SRC > index.out
13  msg "grepping all packages' links" 
14  proto="`echo $_SRC | cut -d: -f1`" 
15  cat index.out \
16   | grep $proto:// \
17   | grep packages \
18   | grep -v '?' \
19   | awk '{print $2}' \
20   > packages.url
21  shift
22 else
23  msg "use -dump to re-generate the package list" 
24 fi
25 
26 n=1
27 dest="./packages/" 
28 mkdir -pv $dest
29 for xpkg in `cat packages.url`; do
30  pkg="`basename $xpkg`" 
31  msg "============ downloading $pkg, id = $n ===========" 
32  src="" 
33  wget -c -O $dest/$pkg $_SRC/$pkg
34  n=$((n+1))
35 done

Kiểm tra

 1. Việc kiểm tra các tập tin đã tải về hiển nhiên rất quan trọng. Bạn có thể dùng các kịch bản sau đây.
 2. Lưu ý rằng, do MiKTeX dùng nhiều định dạng nén khác nhau, để sử dụng kịch bản bạn cần có các chương trình lzma, cabextract, tar
 3. Kịch bản này dùng 7z để kiểm tra các tập tin .lzma. Bạn có thể cài chương trình lzma và đổi lại cho phù hợp
 4. Kịch bản này cần đặt cùng thư mục với kịch bản download.sh ở trên. Nó sẽ kiểm tra các tập tin có trong thư mục ./packages của thư mục hiện hành
 1 #!/bin/bash
 2 prog="" 
 3 dest="./packages/" 
 4 for package in $dest/*; do
 5   echo -n .
 6   extension=${package: -3}
 7 
 8   case $extension in
 9   "bz2") prog="tar tfj" ;;
10   "cab") prog="cabextract -q -t" ;;
11   "zma") prog="7z t" ;;
12   *) prog="echo ???:";;
13   esac
14 
15   if [ -z "$prog" ]; then
16     echo -e "\n$package: unknown file type" 
17   else
18     $prog $package > /dev/null 2>&1
19     if [ $? -ge 1 ]; then
20       echo -e "\n$package: failed" 
21     fi
22   fi
23 done

Sử dụng

Sau khi tải về các gói, bạn còn phải tải về trình cài đặt setup.exe (khoảng 2.9MB). Trình cài đặt này được gọi là MiKTeX 2.8 Net Installer mà bạn có thể tìm thấy tại trang http://miktex.org/2.8/setup. Để sử dụng được tất cả, bạn phải tổ chức thư mục như sau đây (dấu / ở cuối chỉ các thư mục), nhờ đó việc chạy chương trình setup.exe sẽ thành công.

 +
 |\
 | +setup/
 | \
 |  +setup.exe
 |\
 | +tm/
 | \
 |  +packages/
 |  \
 |   + % các gói tải về