This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Offline2 - VnTeX bản 3.1.9

Bài giới thiệu rất ngắn về VnTeX-3.1.9 của Phan Nhật Nam, được báo cáo tại Offline2 (bởi Hữu Phước).

Tài liệu của VnTeX rất nhiều, bao trùm nhiều vấn đề, nhưng P.N.Nam chỉ cung cấp những ý đơn giản nhất, quan trọng nhất. Sau khi đọc bài này, bạn có thể làm tài liệu của bạn mang một dáng vẻ khác với những font rất đẹp được hỗ trợ trong VnTeX.

Tải về: http://viettug.org/attachments/download/241/nhatnam_vntex_319.pdf

Bản quyền: Xem trang 1 của tài liệu