This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Các tin tức liên quan tới Offline2

 1. Hình ảnh: http://gx.viettug.org/zen/viettug/offline2009
 2. Bình chọn công bố Kỷ yếu Offline 2: #471 cho đến hết 30/09/2009 (xem mục lục kỷ yếu)
 3. Tường thuật
 4. Call for papers (kêu gọi viết bài)
 5. Dự kiến về thời gian tổ chức: http://viettug.org/news/show/122
 6. Dự kiến về nội dung: Offline2_contents (hay http://viettug.org/news/show/121)
 7. Thông báo tại diễn đàn khoa Toán, Đh. Tp. HCM: http://mathforums.hcmup.edu.vn/viewtopic.php?f=46&t=1136
 8. Thông báo đầu tiên: http://viettug.org/news/show/119
 9. Blog:
  1. http://viettug.org/blogs/show/244 (về số thành viên tham dự cho đến 20/7/2009)
  2. http://viettug.org/blogs/show/239 (về số thành viên tham dự)