This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Gói slashbox

Vấn đề

"Mình vẽ bảng 2 dòng 2 cột (thì mình được 4 ô). Bây giờ ô thứ nhất mình muốn vẽ 1 đường chéo chia ô này thành 2 tam giác. và có thể đánh chữ vào 2 tam giác này" (trích bài của peter).

Slashbox giúp bạn giải quyết vấn đề trên.

Sử dụng

Gói slashbox cung cấp lệnh \slashbox (gạch chéo xuôi) và \backslashbox (gạch chéo ngược). Sau đây là ví dụ đơn giản:

\begin{tabular}{|l||*{5}{c|}}\hline
\slashbox{Room}{Date}
 &\makebox[3em]{5/31}
 &\makebox[3em]{6/1}
 &\makebox[3em]{6/2}
 &\makebox[3em]{6/3}
 &\makebox[3em]{6/4}
 \\\hline\hline
Meeting Room
 &&&&&
 \\\hline
Auditorium
 &&&&&
 \\\hline
Seminar Room
 &&\backslashbox{Room}{Date}
 &&&
 \\\hline
\end{tabular}

Biên dịch ví dụ trên sẽ cho ra kết quả như hình sau đây

Để ý rằng, bạn có thể dùng \\ để ngăn cách dòng trong nội dung của lệnh \slashbox. Ví dụ

\slashbox{abc}{abc \\ def}

Các lệnh \slashbox và \backslashbox chấp nhận tham số bổ sung chỉ chiều rộng của cột. Điều này được dùng khi chằng hạn nội dung bạn tràn ra khỏi ô.

\slashbox[48mm]{Room}{Date}

Ví dụ nâng cao

Sau đây là ví dụ dùng gói trong bảng có \multicolumn

\begin{tabular}{|@{\ $\bullet$\hspace*{3mm}}l||*{5}{c|}}
 \hline
\multicolumn{1}{|@{}l||}{\slashbox[0pt][l]{Room}{Date}}
 &\makebox[3em]{5/31}
 &\makebox[4em]{6/1}
 &\makebox[3em]{6/2}
 &\makebox[3em]{6/3}
 &\makebox[3em]{6/4}
 \\\hline\hline
Meeting Room
 &&&&&
 \\\hline
Auditorium
 &&&&&
 \\\hline
Seminar Room
 &&&&&
 \\\hline
\end{tabular}

Kết quả là

Bạn có thể dùng [r] hoặc [lr] thay cho [l]. Ý nghĩa của tham số này, chỉ ra rằng không có khoảng trắng nào ở phía trái , phải hoặc cả hai. Sở dĩ phải dùng tham số này, vì \slashbox giả định rằng luôn có một khoảng trắng với chiều rộng \tabcolsep ở hai phía của cột. (\tabcolsepvarlength biến độ dài chuẩn chỉ khoảng cách ngăn giữa các cột trong table bảng)

Ghi chú. Liên kết

 1. Các ví dụ trong tài liệu này dựa theo tài liệu hướng dẫn gốc của gói slashbox
 2. Trang chủ của gói
 3. Thảo luận tại ViệtTUG