This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Trình bày bảng

Các gói và hướng dẫn cho việc trình bày bảng:

Một số tài liệu khác:

  1. Hướng dẫn dùng longtable (có ví dụ soạn giáo án) của Nguyễn Phi Hùn: http://download.viettug.org/?file=longtable-doc-vn-1.0.pdf