This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Buổi học TeX, ngày 27/10/2008

Intro

 • Thời gian: 6pm - 8pm
 • Địa điểm: phòng I203, Đại học Sư Phạm
 • Nội dung:
  • Gõ tiếng Việt với gói VnTeX. Các gói hỗ trợ tiếng Việt
  • Thực hành thể hiện bài kiểm tra
  • Thực hiện cấu trúc luận văn
  • Các chế độ biên dịch
  • Float. Nạp hình ảnh với gói graphicx

Nội dung (A)

 • Các chế độ biên dịch tài liệu cơ bản
  • Biên dịch ra tập tin DVI: latex, quickbuild (nhưng khoan!)
  • Biên dịch ra tập tin PDF (pdflatex)
  • Biên dịch và xem kết quả, thử nghiệm: chọn quick build cho lẹ. Mẹo dùng với Yap và LaTeX
  • Biên dịch và in kết quả
 • Floating. Chèn hình nhờ gói graphix:
 • Cấu trúc luận văn, tiểu luận

Cấu trúc luận văn, tiểu luận

 • Hãy tham khảo một tiểu luận văn học có ở http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/class8/tieu_luan_van_hoc.pdf
 • Đối với tiểu luận ngắn, có thể đánh trực tiếp nhờ \chapter, \section như đã biết. Với một tiểu luận, luận văn dài hơn, ta sẽ thực hiện cấu trúc tập tin tương ứng với cấu trúc logic của luận văn
Thư_mục_nào_đó
 main.tex % nội dung tập tin chính
 main.sty % gói cá nhân chính
 intro.tex % lời nói đầu, mục lục,...
 ch1.tex % nội dung chương 1
 ch2.tex % nội dung chương 2
 plA.tex % phụ lục A

Tập tin mẫu main.tex

Nội dung điển hình, đơn giản của tập tin chính main.tex như sau đây

\documentclass[12pt]{report}
\usepackage{main}
\begin{document}
 \input intro
 \input ch1
 \input ch2
 \input plA
\end{document}

Tập tin mẫu main.sty

Ví dụ về nội dung tập tin main.sty

\usepackage[utf8]{vietnam} % để gõ tiếng Việt
\usepackage{ntheorem} % để gõ định lý, định nghĩa, câu
\usepackage{geometry} % đề chỉnh kích thước trang
\usepackage{graphicx} % để chèn hình
\usepackage{amsmath} % để gõ côgn thức toán

% các định nghĩa của bạn

\def\abs#1{\left\lvert #1 \right\rvert}

% định dạng trang
\geometry{left=20mm,right=2.5cm}