This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Buổi học TeX ngày 29/10/2008

Intro

 • Thời gian: 6pm - 8pm
 • Địa điểm: Đại học Sư phạm
 • Nội dung:
  • Cấu trúc với luận văn
  • Tiếng Việt (trình bày không kịp ở buổi 10)
  • Gói fancyhdr để trình bày header, footer
  • Chuẩn bị kết thúc lớp TeXBasic

Nội dung (A)

Làm việc với cấu trúc (tiếp tục):

Nội dung (B)

Các lưu ý về typo

 • Dùng tiếng Việt trong công thức Toán: Lệnh \text{nội dung} để gõ tiếng Việt trong các công thức Toán.
 • \emph\it: Dùng \emph{nội dung} để nhấn mạnh
 • \DeclareMathOperator, các tập hợp. Ví dụ
\usepackage{amsmfonts}

\DeclareMathOperator{\tg}{tg}
\def\NN{\mathbb{N}} % in ra tập hợp N các số tự nhiên

Tạo bảng

\begin{table}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
 a & b &c \\
 c & d &f
\end{tabular}
\end{table} 

Gói fancyhdr

\usepackage{fancyhdr}

\pagestyle{fancy}

\lhead{LEFT} \chead{CENTER} \rhead{RIGHT} % header
\lfoot{} \cfoot{} \rfoot{\thepage} % footer

\def\headrulewidth{2pt}
\def\footrulewidth{0.4pt}

% \begin{document}

Cài đặt gói tiếng Việt

 • Tải về tất cả các tập tin ở http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/vnmik4/p1/
 • Hoặc chỉ tải về một tập tin http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/vnmik4/p1.zip (12MB) và xả nén đề có các tập tin
 • Chép các tập tin thu được vào thư mục c:\vnmik\vnmik.package sau đó thi hành install1.bat. Để ý là trong c:\vnmik\vnmik.package phải có tập tin install1.bat.
 • Nếu hiện ra thông báo chào mừng bằng tiếng Việt thì đã cài đặt thành công
 • Chỉnh TeXMaker: Vào Options / Configure / Editor / Encoding và chọn UTF8. Tắt TeXMaker và sau đó bật trở lại.
 • Để gõ tiếng Việt: chỉ việc nạp gói \usepackage[utf8]{vietnam} và gõ tiếng Việt với bảng mã Unicode/UTF8. Lưu ý: Các tập tin cũ sẽ sai khác về bảng mã. Vì thế, để gõ được tiếng Việt, hãy tạo ra tập tin mới. Ví dụ tập tin sau đây:
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
Chào bạn!
\end{document}  

Chuẩn bị kết thúc TeXBasic

 • Ý kiến chỉ đạo của trưởng khoa
 • Buổi học cuối cùng:
 • Xử lý sự cố, thêm bớt các gói, đĩa CD tặng các bạn
 • Gói tablor và tabvar để biểu diễn bảng biến thiên
 • Kết thúc 1 tháng học TeX (12 buổi) với với chủ đề trọng tâm là cách làm việc với cấu trúc, gói amsmath
 • Giải lao, làm bài tập vấn đáp theo hai chủ đề: Cấu trúc và Công thức Toán
 • Các khóa học kế tiếp TeXhack, vẽ hình, trắc nghiệm, các gói công cụ,...
 • Your support
  • Cần một sinh viên giúp tạo certificate theo issue ở http://viettug.org/issues/show/114
  • Tạo mẫu tài liệu TeX: mã kết quả
  • Community & Open Source Works