This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Buổi học TeX ngày 22/20/2008

Intro

 • Thời gian: 6pm - 8pm
 • Địa điểm: phòng I203, Đại học Sư Phạm
 • Nội dung:
  • LyX
  • Sơ lượt về các gói
  • Các gói cơ bản (amsmath, graphicx, fancyhdr)
  • Một số lệnh về định dạng
  • TeX basic again:

Nội dung

 • LyX
 • Sơ lược về các gói
  • Gói có phần mở rộng là .sty
  • Một số gói đơn giản khi cài chỉ cần chép tập tin .sty vào thư mục chứa tập tin TeX
  • Cài các gói đúng bài bản: là công việc phức tạp. Nếu dùng MiKTeX thì dùng chương trình mo.exe (chạy từ Menu Run), nếu dùng VnMiK thì cài đặt theo tài liệu hướng dẫn của VnMiK
  • Tài liệu về các gói: tìm thấy ở trang CTAN
 • Gói amsmath
  • Môi trường equation được dùng biểu diễn công thức riêng dòng
  • Khi dùng môi trường đó, bên trong nội dung của môi trường ta không dùng $, $ (trừ ngoại lệ)
  • Môi trường split, align, aligned,... được dùng khi muốn canh các phương trình theo chiều đứng
  • Môi trường split dùng bên trong equation, các môi trường kết thúc bởi ed cũng tương tự
  • Để dùng các dấu ngoặc:
   • Dùng \left\{, \right\}, \left(, \right), \left|, \right|, ... "Có bắt đầu phải có kết thúc"
   • Muốn bỏ qua dấu ngoặc bên phải, dùng \right. Ví dụ: \left\{ ..... \right.
   • Muốn bỏ qua dấu ngoặc bên trái, dùng \left.
   • Không được dùng split với các dấu ngoặc bên ngoài
  • Các môi trường bắt buộc phải biết: equation, split, aligned, align
  • Tài liệu: amsldoc (tải về bản có số lớn nhất)
 • Gói ntheorem
  • Tài liệu: ntheorem-doc-vn] (tải về bản có số lớn nhất)
  • Làm thế nào để đổi kiểu con số? Sao không xem trong tài liệu ntheorem-doc-vn nhỉ ?
 • Một số lệnh về định dạng
  • In đậm: {\bfserires nội dung}, hoặc {\bf nội dung}, hoặc \textbf{nội dung}
  • in nghiêng: {\itshape xyz}, {\it xyz}, hoặc \textit{nội dung}
 • Một số ký tự đặc biệt:
  • %, $, $$, @, &, {, }
  • \, -, --, ---, _, ^
 • Tạo gói cá nhân:
  • Tên gói: NguyenVanA.sty
  • Vị trí: đặt ở thư mục chứa tập tin tex của bạn
 • Định nghĩa lệnh, toán tử. Các tập hợp đặc biệt
\def\dhsp{Đại học Sư Phạm}
\def\dhsp{Đại học Sư Phạm\xspace} % cần gói xspace

\def\abs#1{\left\lvert#1\right\rvert}
\def\absbig#1{\bigl\lvert#1\bigr\rvert} % tham khảo gói amsmath
\def\absBig#1{\Bigl\lvert#1\Bigr\rvert}

\DeclareMathOperator{\tg}{tg}

Tài liệu