This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài đặt TeXLive 2008 trên FreeBSD

Bản FreeBSD được dùng là 7.2-PRERELEASE. Trên bản này, hệ thống teTeX đã khá cũ, và đặc biệt là vntex ở dạng port đã quá cũ kỹ, chỉ cung cấp hỗ trợ từ một trong những phiên bản đầu tiên của VnTeX (năm 2001). Một số trục trặc cũng phát sinh khi sử dụng teTeX trên FreeBSD: gói beamer phải được cài riêng (thông qua port), thiếu xetex,... Do teTeX đã không còn được phát triển, việc dùng TeXLive có thể nói là phương án tối ưu nhất. Trên Arch Linux, có gói để cài rất thuận tiện, khá vừa vẹn và tiết kiệm. Nhưng trên FreeBSD không thấy port nào. Chỉ còn cách cài từ tập tin ảnh thôi!

Việc cài đặt sau đây thực hiện với quyền toor, sử dụng bash shell [1] trong console / terminal, để đảm bảo mọi người dùng trên hệ thống có thể dùng TeXLive được. Việc cài đặt cũng thực hiện để sử dụng toàn bộ đĩa TeXLive mà không mất công lựa chọn gói hay cài đặt thêm một khối lượng lớn tập tin và hệ thống sẵn có, ngoại trừ một số liên kết đến các tập tin thi hành.

Giả định rằng bạn là người nắm các yếu tố cơ bản của console / terminal. Bằng không, hãy nhờ một ai đó cài hộ bạn, nhé :)

Các bước cài đặt được thực hiện tuần tự như sau đây.

Tải về tập tin ISO 1GB

Ta sẽ tải và lưu ảnh .iso vào thư mục /home/cd_images. Việc dùng tham số -b để các tiến trình được chạy nền, để bạn có thể làm việc khác, đảm bảo việc tải về liên tục cả khi bạn đã log-out.

Nếu dùng giao diện đồ họa, vui lòng trích lấy hai liên kết sau đây. Bạn cũng có thể dùng bitTorrent http://www.mininova.org/tor/1891938 để giảm tải cho các server. Mình không dùng giao thức này do bị hạn chế tại cơ quan làm việc. Bạn xem chi tiết về các cách thức tải khác, hoặc chọn mirror ở http://www.tug.org/texlive/acquire.html

$ cd /home/cd_images
$ wget -b ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN/systems/texlive/Images/texlive2008-20080822.iso.lzma
$ wget -b ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN/systems/texlive/Images/texlive2008-20080822.iso.lzma.md5

Dung lượng tập tin ảnh .iso khoảng 1.2GB, và bạn mất trung khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ để tải ở tốc độ 120KB/s. Sau khi tải xong, cần kiểm tra md5 check sum để chắc rằng không có lỗi nào xảy ra. Và sau đó là giải nén tập tin lzma

$ md5 texlive2008-20080822.iso.lzma
$ lzma d texlive2008-20080822.iso.lzma texlive2008-20080822.iso

Kết nối tập tin ảnh

Việc kết nối tập tin ảnh texlive2008-20080822.iso có chút xíu phức tạp, và lời khuyên là bạn nên tạo một kịch bản để thực hiện việc này vào mỗi lúc hệ thống khởi động. Kịch bản có thể đặt ở /usr/local/etc/rc.d/. Bạn liên hệ Kỳ Anh (xkyanh ở gmail__com) để lấy một ví dụ về kịch bản đó. Dưới đây là phần cốt lõi. Lưu ý: Con số 101 dưới đây là để cấu hình thiết bị block, bạn có thể chọn số xxx khác, miễn là chưa có bất kỳ thiết bị nào /dev/mdxxx đã được tạo ra.

$ mkdir /home/texlive
$ mdconfig -a -t vnode -f /home/cd_images/texlive2008-20080822.iso -u 101
$ mount -t cd9660 /dev/md101 /home/texlive

Bổ sung: để bỏ kết nối trên, thực hiện như sau. Cần giải phóng thiết bị /dev/md101 sau khi umount:

$ mount -uf /dev/md101
$ mdconfig -d /dev/md101

Cài đặt TeXlive

Bây giờ, sau bước trên, bạn đã có thể xem tập tin có trong /home/texlive.

Chú ý quan trọng là, để tiếp tục, bạn phải gỡ bỏ mọi gói liên quan đến TeX trên hệ thống đang có.

$ pkg_info | grep -i tex

Bạn phải thực hiện, chẳng hạn

$ pkg_delete --force teTeX-* cm-super-* # và rất nhiều gói khác

Bây giờ, sẵn sàng cho việc cài đặt:

$ cd /home/texlive
$ ./install-tl

Ngay tiếp theo gõ lện trên, bạn phải nhấn phím V (hoa), để thực hiện cài đặt và chạy từ tập tin .ISO (set up for running from DVD). Sau đó nhấn phím I để khẳng định, chờ một xíu. Xong!

Sử dụng

Việc cài đặt ở trên được tiến hành ở quyền của toor. Khi sử dụng, bạn có thể là người dùng bình thường trên hệ thống.

Sau khi cài đặt, nhiều tập tin liên kết được tạo ra, và bạn không cần cấu hình, bổ sung biến môi trường gì (khác với chú thích của nqt#203), ngoài việc đảm bảo tồn tại thư mục ~/texmf/ để lưu giữ các gói của riêng bạn.

Nếu bạn quan tâm thì có thể thấy

$ ls -l /usr/local/bin/tex*
0 lrwxr-xr-x 1 root wheel   34 Apr 21 19:43 /usr/local/bin/tex -> /home/texlive/bin/i386-freebsd/tex
0 lrwxr-xr-x 1 root wheel   40 Apr 21 19:43 /usr/local/bin/tex2xindy -> /home/texlive/bin/i386-freebsd/tex2xindy
0 lrwxr-xr-x 1 root wheel   37 Apr 21 19:43 /usr/local/bin/tex4ht -> /home/texlive/bin/i386-freebsd/tex4ht
0 lrwxr-xr-x 1 root wheel   40 Apr 21 19:43 /usr/local/bin/texconfig -> /home/texlive/bin/i386-freebsd/texconfig

Để kiểm tra rằng việc cài đặt thành công, có thể tiến hành thử nghiệm XeTeX#404 (chú thích đầu tiên của Kỳ Anh)

Các ghi chú

[1] Nếu bạn dùng tài khoản root thì nhiều khả năng bạn phải dùng sh. Khi đó, một số lệnh sẽ phải thay đổi so với hướng dẫn ở trên.
[2] Tham khảo thêm ở TeXlive_2008_Burn_On_WindowsTeXlive_2008_Install_On_Linux (Ubuntu)