This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Textcase để in chữ hoa

Vì sao textcase

Để thay đổi kiểu chữ hoa thường, TeX có hai lệnh nguyên thủy (primitive) là \uppercase và \lowercase. Hai lệnh này không expand tham số của nó, ví dụ \uppercase{abc} cho ra 'ABC' nhưng \uppercase{\abc} luôn cho ra \abc bất kể \abc như thế nào. Lệnh này cũng gây phiền toái khi dùng cho các biểu thức toán học, ví dụ \uppercase{Cho hàm số $y=f(x)$} sẽ cho ra CHO HÀM SỐ $Y=F(X)$, trong khi kết quả thật sự mà ta muốn phải là Cho hàm số $y=f(x)$.

LaTeX cung cấp hai lệnh \MakeUppercase\MakerLowercase để khắc phục lỗi expand, nhưng hai lệnh này vẫn có hạn chế khi dùng cho các biểu thức toán.

Gói textcase cung cấp hai lệnh \MakeTextUppercase\MakeTextLowercase là hai phiên bản tương ứng của \MakeUppercase và \MakeLowercase, nhằm mục đích không thay đổi kiểu hoa thường của các biểu thức toán học.

Sử dụng

Bạn chỉ việc dùng \MakeTextUppercase thay cho \MakeUppercase ở nơi mà bạn muốn.

Nếu bạn đã sử dụng nhiều lần \MakeUppercase trong tài liệu, bạn không nhất thiết phải thay thế. Chỉ việc làm như sau:

\usepackage{textcase}
% sau lệnh \let, \MakeUppercase sẽ có tác dụng y hệt \MakeTextUppercase
\let\MakeUppercase\MakeTextUppercase

Cài đặt

Tải về gói ở CTANcài đặt