This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

tyanh: Mẫu luận văn

 1 \documentclass[12pt,oneside,a4paper]{book}
 2 \usepackage[tcvn]{vietnam}
 3 \let\hoa\MakeUppercase
 4 \usepackage[left=3.1cm,right=2cm,top=2.1cm,bottom=2.1cm]{geometry}
 5 \usepackage{indentfirst}
 6 \usepackage{amsmath,pb-diagram,amsfonts,amssymb,graphicx,multirow,lscape,amsxtra,amscd,latexsym,array}
 7 \renewcommand\baselinestretch{1.25}%1.25}
 8 \usepackage[amsmath,amsthm]{ntheorem}
 9 \usepackage{fancyhdr}
 10 \pagestyle{fancy}
 11 \rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{\rightmark}}
 12 \lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{Trang\space\thepage}}
 13 \def\sectionmark#1{\markright{\space\thesection.\space{#1}}}
 14 % =====================================================================
 15 \let\up\MakeUppercase
 16 \makeatletter% Tao kieu danh so trang tren+giua
 17 \renewcommand{\[email protected]}{
 18  \renewcommand{\@oddhead}{\hfil\textrm{\thepage}\hfil}%
 19  \renewcommand{\@evenhead}{\@oddhead}%
 20  \renewcommand{\@evenfoot}{}%
 21  \renewcommand{\@oddfoot}{}}%
 22 \makeatother
 23 \makeatletter %Tao kieu danh so (chuong/muc/muc con) co dau cham
 24  \renewcommand\thechapter{\@arabic\[email protected]}
 25  \renewcommand\thesection{\thechapter.\@arabic\[email protected]}
 26  \renewcommand\thesubsection{\thesection\@arabic\[email protected]}
 27 \makeatother
 28 \newtheorem{md}{MÖnh ®Ò}[section]
 29 \newtheorem{mddn}{MÖnh ®Ò vµ ®Þnh nghÜa}[section]
 30 \newtheorem{bd}[md]{Bæ ®Ò}
 31 \newtheorem{dl}[md]{§Þnh lý}
 32 %\newtheorem{mq}[md]{MÖnh ®Ò}
 33 \newtheorem{hq}[md]{HÖ qu¶}
 34 \newtheorem{cy}[md]{Chó ý}
 35 \theorembodyfont{\normalfont}
 36 \newtheorem{dn}[md]{§Þnh nghÜa}
 37 %\newtheorem{dn}[mddn]{MÖnh ®Ò vµ ®Þnh nghÜa}
 38 \theorembodyfont{\normalfont}
 39 \newtheorem{vd}[md]{VÝ dô}
 40 \theoremstyle{nonumberbreak}
 41 \theorembodyfont{\normalfont}
 42 \renewtheorem{lg}{Lêi gi¶i:}
 43 \theoremstyle{nonumberbreak}
 44 \theorembodyfont{\normalfont}
 45 \renewtheorem{proof}{Chøng minh:}
 46 \usepackage{enumerate}
 47 \usepackage{xspace}
 48 \numberwithin{equation}{chapter}
 49 % =====================================================================
 50 \parindent10mm
 51 \DeclareMathOperator{\coim}{coim}
 52 \DeclareMathOperator{\coker}{coker}
 53 \DeclareMathOperator{\im}{im}
 54 \DeclareMathOperator{\Hom}{Hom}
 55 \DeclareMathOperator{\ran}{rank}
 56 \renewcommand{\bibname}{\exo Tµi liÖu tham kh¶o}
 57 % =====================================================================
 58 \font\vnh=vnti7 at 12pt
 59 \font\vnhh=vnti8 at 13pt
 60 \begin{document}
 61 \def\chaptername{}
 62 \pagestyle{plain}
 63 \pagenumbering{roman}
 64 \addcontentsline{toc}{chapter}{Trang phô b×a} \vspace{0.5cm}
 65 
 66 \vspace*{5.5cm}
 67 \section*{\up{\centerline {Lêi Cam ®oan}}}
 68 \addcontentsline{toc}{chapter}{Lêi cam ®oan} \vspace{0.5cm}
 69 \begin{center}
 70 \begin{minipage}{9.2cm}
 71   \emph{T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i, c¸c sè
 72   liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu nªu trong luËn v¨n lµ trung thùc, ®­îc c¸c
 73   ®ång t¸c gi¶ cho phÐp sö dông vµ ch­a tõng ®­îc c«ng bè trong bÊt kú
 74   mét c«ng tr×nh nµo kh¸c.}
 75   \vskip0.5cm
 76   \hfill \textsc{}
 77 \end{minipage}
 78 \end{center}
 79  \newpage
 80 \vspace*{1.2cm}
 81 \section*{\MakeUppercase{\centerline {Lêi c¶m ¬n}}}
 82 \addcontentsline{toc}{chapter}{Lêi c¶m ¬n}
 83 \vspace{0.5cm}
 84 \textit{T«i xin tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c:}\vspace{0.1cm}
 85 
 86 - ThÇy gi¸o, GVC.TS \textsc{Lª } ®· ®Þnh h­íng t«i nghiªn cøu vÒ
 87 \textit{BiÓu diÔn modula cña nhãm $GL(2,p)$}, mét phÇn rÊt quan
 88 träng trong lý thuyÕt nhãm; PGS.TS \textsc{T«n ThÊt TrÝ} lµ ng­êi
 89 trùc tiÕp h­íng dÉn t«i thùc hiÖn luËn v¨n nµy.
 90 
 91 - C¸c ThÇy gi¸o khoa To¸n tr­êng §HSP vµ §HKH HuÕ ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y ®Ó truyÒn ®¹t kiÕn thøc, khÝch lÖ vµ ®éng viªn t«i trong suèt thêi gian häc tËp.\\[0.2cm]
 92 
 93 \textit{T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n:}\vspace{0.2cm}
 94 
 95 - L·nh ®¹o tr­êng §HKH HuÕ, phßng §µo t¹o NCKH ®· gióp t«i häc tËp, nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n th¹c sÜ To¸n häc trong kho¸ häc 2005-2008.
 96 
 97 - B¹n ®ång m«n Vò Hïng M¹nh ®· g¾n bã vµ chia sÏ niÒm ®am mª to¸n häc còng nh­ gióp t«i t×m ®­îc nh÷ng tµi liÖu quÝ gi¸.
 98 
 99 - B¹n g¸i Hå ThÞ Thanh L­¬ng ®· gióp ®ì, ®éng viªn vµ khuyÕn khÝch t«i trong suèt thêi gian häc còng nh­ qu¸ tr×nh lµm luËn v¨n.
100 
101 - Gia ®×nh vµ b¹n bÌ ®· cïng chia sÏ, ®éng viªn vµ gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi.
102 \vskip0.5cm
103   \hfill \textsc{Th¸i Ngäc ¸nh}
104 \newpage
105 \renewcommand{\contentsname}{\vspace*{-2cm}\centerline{Môc lôc}}
106 \addcontentsline{toc}{chapter}{\hskip 0.0 true cm \bf Môc lôc}
107 \tableofcontents \listoffigures
108 \addcontentsline{toc}{chapter}{\hskip 0.0 true cm \bf Danh s¸ch h×nh
109 vÏ} \listoftables \addcontentsline{toc}{chapter}{\hskip 0.0 true cm
110 \bf Danh s¸ch b¶ng}
111 %========================================================================
112 
113 \newpage
114 \pagenumbering{arabic}
115 \section*{\MakeUppercase{ \centerline{Më ®Çu}}}
116 \addcontentsline{toc}{chapter}{Më ®Çu}
117 \part{Thuc nghiem}
118 \newpage
119 \renewcommand{\thechapter}{\vspace{-3cm}Ch­¬ng \arabic{chapter}.}
120 \chapter[\hspace{20mm} Noi dung chuong]{\centerline{\LARGE{\up{Noi dung chuong}}}}
121 \renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}}
122 \renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}}
123 \section{Noi dung muc 1.}
124 Chóng ta cã \cite{1}
125 \subsection{Noi dung muc 1.1}
126 \begin{equation}\label{pt1}
127   x^2=0
128 \end{equation}
129 
130 \subsection{Noi dung muc 1.2}
131 \subsection{Noi dung muc 1.3}
132 
133 %========================================================================
134 %========================================================================
135 \renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}}
136 \section{Hai M«®un Con Quan Träng.}
137 \subsection{Noi dung muc 1.1}
138 \subsection{Noi dung muc 1.2}
139 Coi ph­¬ng tr×nh \eqref{pt1}
140 \subsection{Noi dung muc 1.3}
141 
142 \newpage
143 \section*{\MakeUppercase{\centerline {\LARGE kÕt luËn}}}
144 \addcontentsline{toc}{chapter}{KÕt luËn}
145 
146 \vspace*{1.6cm}
147 
148 \centerline{================< \textit{HÕt} >================}
149 %=======================================================================
150 \newpage
151 \addcontentsline{toc}{chapter}{Tai lieu tham khao}
152 \begin {thebibliography}{9}
153 \bibitem {6}
154 Hå ThuÇn, "Contribution to the theory of relational databases", {\it
155 Tanulmanyok 184/1986, Studies 184/1986.} Budapest, Hungary.
156 
157 \bibitem {1}
158 Hong Yao, Howard J. Hamilton and Cory J. Butz, "FD\_Mine:
159 Discovering Functional Dependencies in a Database Using
160 Equivalences" {\it University of Regina Computer Sciences Department
161 Technical Report CS-02-04, ISBN}.
162 
163 \bibitem {5} Iztok Savnik and Peter A. Flash,
164 "Discovery of multivalued dependencies from relations" {\it
165 Intelligent data Analysis}, 4(3,4) 195 - 211, 2000.
166 
167 \bibitem {2}
168 Mannila, H., Toivonen, H. and Verkamo, A.I. , "Discovery of
169 frequency episodes in event sequences" {\it Data Mining and
170 Knowledge Discovery} (1997), I, 259 - 289.
171 \end {thebibliography}
172 
173 %}
174 \end{document}