This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

VnTeX và Babel

Ví dụ sau minh họa việc dùng gói babel để trình bày tài liệu đa ngôn ngữ, cụ thể là có tiếng Nga và tiếng Việt.

Để biên dịch tài liệu này, có thể sử dụng latex hoặc pdflatex thông thường, không có thêm yêu cầu đặc biệt nào.

Để ý rằng, ngôn ngữ được liệt kê sau cùng trong phần tùy chọn của gói babel sẽ là ngôn ngữ mặc định cho toàn bộ tài liệu.

%
% Ví dụ trích từ tài liệu của [[vntex]]
%
\documentclass{report}
\usepackage[T2A,T5]{fontenc} % T2A là bảng mã cho tiếng Nga, T5 cho tiếng Việt               
\usepackage[utf8]{inputenc} % utf8 là hỗ trợ tối ưu
\usepackage[
   russian,
   vietnam         % tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định cho toàn tài liệu
  ]{babel}
\begin{document}
  Tiếng Việt,
 \selectlanguage{russian}%
  русский язык,
 \selectlanguage{vietnam}%
  tiếng Việt.
\end{document}